Noordzee

Sinds 30 december 2008 is Etienne Schouppe ook bevoegd voor de Noordzee (marien milieu).

Daaronder valt de bescherming en het behoud van de mariene biodiversiteit, zoals kwetsbare diersoorten (bijvoorbeeld bruinvissen en haaien), en het afbakenen van beschermde gebieden. Ook het toezicht op de kwaliteit van het marien milieu en de preventie en bescherming tegen verontreiniging vormen een voortdurend aandachtspunt. Hiervoor worden zowel bemande als onbemande vliegtuigen ingezet.

Het Noordzeebeleid van Etienne Schouppe staat uitgebreid beschreven in zijn beleidsnota-2010.

Voor de implementatie van het Noordzeebeleid kan Etienne Schouppe een beroep doen op de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Contactadres: Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Tijdens de afgelopen legislatuur werden vooral resultaten geboekt inzake de bestrijding van zwerfvuil, “Fishing for Litter”, het geïntegreerd luchttoezicht op scheepslozingen (een samenwerking tussen Defensie, Wetenschapsbeleid en Leefmilieu)en de verlening van vergunningen voor windmolenparken: BELWIND (maart 2008), C-POWER (herziening in zomer 2008), ELDEPASCO (oktober 2009).